Beschermd wonen voor 7 personen met een autismespectrumstoornis

 

 

Alle zorgverleners die binnen Woondroom Schiedam zorg verlenen werken binnen de eisen die de wet aan goede zorg stelt. De zorg /begeleiding voldoet daarmee aan de volgende eisen:

  • De geboden zorg / begeleiding is altijd zoveel mogelijk afgestemd op de individuele zorgbehoefte van elke bewoner, zonder daarbij de andere bewoners over het hoofd te zien.
  • De individuele zorgbehoefte is in nauw overleg met bewoner en ouders / mantelzorgers in kaart gebracht en vertaald in het individuele begeleidingsplan
  • De hoeveelheid zorg / begeleiding is in overeenstemming met de financiële mogelijkheden van het Persoons Gebonden Budget (PGB) van de individuele bewoner.

Woondroom Schiedam heeft een kwaliteitshandboek samengesteld waarin alle afspraken rondom de kwaliteit van zorg en begeleiding zijn vastgelegd. 

De kwaliteit van de begeleiding wordt afgemeten aan het sociaal-emotionele evenwicht en de stabiliteit van de bewoner. Als de bewoner goed functioneert en er doen zich geen grote gedragsproblemen of crisissituaties voor dan is dit het allerbeste bewijs dat de begeleiding goed is. 

Daarnaast vindt bij Woondroom Schiedam regelmatig een tevredenheidsmeting plaats bij bewoners en hun ouders of mantelzorgers. Dit met als doel het regelmatig herijken van de geboden zorg en het doen van aanpassingen daarin voor zover dat nodig blijkt.[1]

 [1] De door Woondroom Schiedam gebruikte vragenlijst is in de bijlagen van het handboek opgenomen

 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.